POLITICA DE CONFIDENTIALITATE SI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

TST TURISTIK  SRL, cu sediul in Galati, b-dul. Siderurgistilor, bl. M4B, sc. 1, ap. 4, inmatriculata sub nr. J17/1686/2006, CUI 19116333, in calitate de  operator, prelucreaza datele cu caracter personal ale clientilor cu respectarea prevederilor Regulamentului UE 2016/679, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, aplicabil de la 25 mai 2018.

Prin intermediul acestui document, in spiritul unuia dintre principiile regulamentului – transparenta – va informam despre modul in care colectam, folosim, transmitem si protejam datele dumneavoastra, atunci cand intrati in legatura cu noi, in scopul de a beneficia de serviciile noastre.

      1. CE CATEGORII DE DATE PRELUCRAM

Datele pe care le prelucram sunt colectate direct de la dumneavoastra, clientii nostri, atunci cand apelati la serviciile noastre. In acest mod luam cunostinta de nume, prenume si adresa de email/nr.de telefon. Cand doriti sa faceti rezervari ori sa achizitionati documente de transport intern/international, auto/aerian, ne dati si informatii privind traseul, destinatia, ora de plecare, perioada deplasarii, nume si prenume, CNP, serie si numar CI/BI, domiciliul, detalii privind facturarea, modul in care se face plata, date despre cardul bancar,  numar de telefon, etc..

Facem precizarea clara ca nu prelucram date din categoria celor „speciale” si, daca este cazul, prelucram si date ale minorilor.

      2. IN CE SCOP PRELUCRAM DATELE SI CARE ESTE TEMEIUL LEGAL

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate in scopul incheierii si executarii unui contract de servicii – art. 6, alin. 1, lit.b, din regulamentul european.

In scopul imbunatatirii servicilor noastre, putem colecta si folosi unele informatii in legatura cu comportamentul dvs. de client, putem sa va solicitam completarea unor chestionare de satisfactie referitor la calitatea serviciilor si la conditiile in care au fost onorate acestea, putem face singuri, sau impreuna cu anumiti parteneri, studii si cercetari de piata.

      3. TERMENUL DE PASTRARE A DATELOR PERSONALE

Vom stoca datele dumneavoastra potrivit politicii noastre de stocare a datelor cu caracter personal, perioada stocarii fiind diferita, in functie de scopul pentru care le folosim si de categoria de date. Politica noastra are la baza prevederile legale (inclusiv legislatia protectiei datelor cu caracter personal). Exista si situatii in care, legislatia in alte domenii (legea contabilitatii, legea arhivelor, etc.) ne impune sa stocam datele dumneavoastra pentru o anumita perioada de timp. In cazul in care nu exista o perioada de stocare stabilita prin lege, vom avea in vedere termenele de prescriptie aplicabile si practicile recomandate in domeniul protectiei datelor.

In spiritul prevederilor regulamentului, dvs. puteti oricand sa ne solicitati actualizarea, corectarea ori stergerea anumitor informatii.

      4.  CU PRIVIRE LA TRANSFERUL DATELOR PERSONALE

Pentru a va oferi servicii de cea mai buna calitate, este posibil ca datele dvs. personale sa fie transmise, ori sa oferim posibilitatea de acces la date, pe baza de contracte de parteneriat, unor parteneri cum sunt:

  • companii de zbor;
  • societati de asigurare;
  • unitati bancare;
  • furnizori de servicii IT;
  • unitati de cazare, dupa caz;
  • institutii publice, in conditiile legii.

Facem precizarea ca datele dvs. pot  fi transmise si in afara României, atunci cand prestarea serviciilor solicitate impune acest lucru.

      5. PROTECTIA PRELUCRARII DATELOR PERSONALE

In calitate de operator am instituit un program si o procedura prin care am implementat masuri tehnice si organizatorice pentru indeplinirea obligatiilor referitoare la intocmirea, primirea, pastrarea, accesarea, transmiterea, utilizarea si predarea documentelor care contin date cu caracter personal, securitatea si controlul sistemelor informatice proprii, in vederea asigurarii confidentialitatii datelor si informatiilor, a distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat. Nu ne asumam nicio raspundere in cazul unor situatii neplacute, a unor incidente, datorate functionarii internetului. In ceea ce ne priveste datele dvs. cu caracter personal sunt pe deplin securizate.

      6. DREPTURILE PERSOANELOR ALE CĂROR DATE PERSONALE SUNT COLECTATE ŞI/ SAU PRELUCRATE

6.1  Dreptul de a fi informat

Datele cu caracter personal, fiind obţinute direct de la persoana vizată, operatorul  este obligat să furnizeze acesteia cel puţin următoarele informaţii: scopul în care se face prelucrarea datelor, informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de rectificare si stergere, la restrictionarea prelucrarii, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate. Prin intermediul acestui document sunteti informat in legatura cu cerintele regulamentului.

6.2. Dreptul de acces la date

In calitate de  persoană vizată aveti dreptul de a obţine de la noi, confirmarea faptului că datele care va  privesc, sunt sau nu sunt prelucrate de noi si sa primiti informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii, sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal. Puteti solicita de la noi informatiile de mai sus printr-o cerere întocmită în formă scrisă, semnata si înregistrată la registratura societatii. În cerere puteti arăta dacă doriti ca informaţiile să va fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea  se va face numai personal.

Noi ne obligam să comunicam informaţiile solicitate, în termen de o luna de la data primirii cererii.

6.3. Dreptul de intervenţie asupra datelor

Aveti  dreptul de a obţine de la noi, la cerere şi în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conforma, în special a datelor incomplete sau inexacte, precum si transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma;

6.4. Dreptul de opoziţie

Ca persoana vizată aveti dreptul de a va opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia dvs. particulară, ca date care va vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

6.5. Dreptul de a va adresa justiţiei

Fără a se aduce atingere posibilităţii de a va adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, aveti dreptul de a va  adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care v-au fost încălcate.

      7. CE SE POATE ÎNTÂMPLA DACA NU NE FURNIZATI DATELE

Nu sunteti obligat sa ne furnizati datele personale la care facem referire in acest document. Aveti libertatea de a decide ce date alegeti sa ne transmiteti. Totusi, daca nu ne oferiti datele pe care le-am solicitat, atunci nu va fi posibil, pentru noi, sa va asiguram, in cele mai sigure conditii, serviciile solicitate.

      8. DEFINIREA TERMENILOR FOLOSITI

a) ,,date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoana fizică identificată sau identificabilă (persoana vizată); o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator on-line, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

b) ,,prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

c) ,,operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau impreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

d) ,,persoana imputernicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

e) ,,destinatar”, înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal…”

f) „autoritate de supraveghere” înseamnă o autoritate publică independentă instituită de un stat membru în temeiul art. 51” din regulamentul european.

Va asiguram ca prelucrarea datelor dvs. personale se face in stricta concordanta cu  legislatia interna si cea europeana.

Administrator,
Tudorache Stefan

Discover the World, one Full Adventure at a Time!

Our Contacts

Address

1080 Brickell Ave - Miami

United States of America

Email

info@travel.com

Phone

Travel Agency +1 473 483 384

Info Insurance +1 395 393 595

Follow us

Best Travel Theme

Elementor Demos

With Love Travel WordPress Theme you will have everything you need to create a memorable online presence. Start create your dream travel site today.